KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BASSARA – Mateusz Bassara NIP: 7343330580 REGON: 381307602

 

Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób:

 • osobiście po umówieniu spotkania lub listownie pod adresem: BASSARA – Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, ul. Krynicka 17, 33-335 Nawojowa
 • e-mailowo: kontakt@bassaramusicschool.com
 • telefonicznie: (+48) 788 808 799
 • BASSARA – Mateusz Bassara wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: kontakt@bassaramusicschool.com
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu prezentacji i przesłania oferty handlowej
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 2211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), jak również, art. 6 RODO ust. 1 lit. a, b, f, tj. Pani/Pana zgoda, jak również prawnie uzasadniony interes administratora, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem kandydatów do pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przeniesienia swoich danych.
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest ono niezbędne.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.